06 مهر 1400

اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران در تاريخ 27/2/1391 با ابلاغ حكم آقاي مهندس سيد علي اسد به عنوان اولين قائم مقام وزير و مديركل راه وشهرسازي مازندران ، عملا كار خود را آغاز نمود.

اين اداره كل جديد با تجميع وظايف دو اداره كل قبلي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي بوجود آمد.براي آشنائي بيشتر با سابقه دو اداره كل قبلي ادغام شده  شرح مختصر  هريك از آنها به شرح زير خواهد آمد:

تاريخچه وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه

-1 سال 1331 متعاقب تصويب قوانين راحع به ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مورخ 1331/5/20 و ديگر شهرها مورخ 3/6/1313در تاريخ 1/11/1331بانكي تحت عنوان بانك ساختماني با هدف تامين زمين براي مسكن با رعايت اصول شهرسازي ، ساخت و سازخانه و ابنيه ،‌تاسيس دفاتر فني جهت تهيه نقشه هاي شهرسازي و ساختماني و فراهم كردن تسهيلات وام براي اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس گرديد .

-2سال 1342(22/12/1342) قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن تصويب و بر اساس ماده يك قانون مذكور اين وزارت به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح هاي شهرسازي و ده سازي و طرح هاي آبداني و غيره تشكيل ميشود .با تصويب اين قانون بانك ساخنماني منحل و وظايف بانكي آن به بانك رهني و باقيمانده وظايف به سازمان مسكن از شركتهاي وابسته به وزارت آباداني و مسكن ،‌محول گرديد .

-3سال 1351(1351/12/22) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري كه نقطه عطفي در نظام شهرسازي محسوب ميگردد،‌تصويب و بموجب اين قانون جهت هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم و يافتن شيوه اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي و غيره ،‌شورايي تحت عنوان "شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران " تاسيس گرديد كه تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و بسياري از موارد ديگر را عهده داراست . رياست اين شورا با وزير مسكن و شهرسازي مي باشد .

-4سال 1353(3/4/1353)با تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي وظايف و تكاليف جديدي در جهت اتخاذ و اعمال سياست ها و تهيه و تنظيم طرح هاي توسعه عمران (‌طرح هاي جامع زمين ،‌جامع شهري ، تفصيلي و طرح هاي هادي و ....)‌تامين مسكن و احداث خانه هاي سازماني ،‌تهيه طرح و اجراي ساختمان هاي دولتي و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي خالصه و موات شهري و غيره به اين وزارت واگذار شد .

-5 سال 1353 مقررات و قوانين راجع به اراضي خالصه و موات از وظايف سازمان مسكن منتزع و به سازمان زمين تفويض مي شود بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي بنا به مصوبه شوراي انقلاب در ارديبهشت سال 1358 با ادغام در سازمان مسكن مجددا وظايف قانوني مربوط به اراضي موات و خالصه به سازمان مذكور اعاده ميگردد. در فاصله كوتاهي بعد از ادغام در سازمن مسكن ،‌به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري توسط شوراي انقلاب مورخ 2/5/1358 در استانها در همان سال سازمانهاي عمران اراضي شهري بطور مستقل و با اختيارات تامه تاسيس و كليه امور مربوط به اراضي شهري و اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري را عهده دار ميگردند .

-6سال 1360(27/12/60) بر اساس قانون اراضي شهري و آيين نامه اجرايي آن كليه سازمان هاي مستقل عمران اراضي شهري در هم ادغام و سازمان زمين شهري تشكيل مي گرددكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل آن ،‌معاون وزير مسكن و شهرسازي بوده ، به اين ترتيب در مراكز استان ها ادارات كل زمين شهري تاسيس گرديد .

-7سال 1372(15/6/72) به موجب مصوبه شوراي عالي اداري تغييراتي در وظايف سازمان زمين شهري بوجود آمده و نام سازمان زمين شهري به سازمان ملي زمين و مسكن تغيير يافت و ادارات كل استان ها با ادارات كل مسكن و شهرسازي ادغام و سازمان مسكن و شهرسازي با اختيارات فعلي شروع به كار نمود . در حال حاضر روساي سازمان هاي مسكن و شهرسازي علاوه بر وظايف قانوني كه از سوي وزير مسكن و شهرسازي به آنها محول شده است با استفاده از اختياراتي كه از سوي مدير عامل و هيئت مديره سازمان هاي ملي زمين و مسكن ،‌سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي ،‌شركت عمران بهسازي شهري ايران ،‌شركت عمران شهرهاي جديد به انان تفويض گرديده ،‌احداث ساختمانهاي دولتي ،‌بهسازي بافت هاي فرسوده شهري و مسائل مرتبط با شهرهاي جديد را تصدي مي نمايند .

 

تاريخچه اداره راه و ترابري استان مازندران

تا قبل از جنگ جهاني اول كشور پهناور ايران فاقد راه شوسه بود . و از طريق راههاي كاروان رو ارتباطات صورت مي گرفت سال ۱۲۹۹ را مي توان سرآغاز شروع و احداث راههاي شوسه در ايران دانست .

در ابتدا اعتبارات راهسازي و راهداري از طريق اخذ باج يا حق العبور تأمين مي گردد در ۱۱فروردين ۱۳۰۱ اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوايد عامه جهت ساخت و نگهداري راهها تشكيل گرديد .

در سال ۱۳۰۴ اخذ حق العبور  ممنوع گرديده مقرر شد از وزن غير خالص صادرات و واردات مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود . در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۰۸ به موجب قانون مصوب اداره كل طرق و شوارع به صورت وزارتخانه مستقل به نام وزارت راه مأمور احداث و نگهداري راهها و راه آهن و امور بندري و كشتيراني درآمد وزارت راه به موجب قانون مصوب ۲۴/۳/۵۳ به وزارت و ترابري با وظايف و مأموريتهاي گسترده تري تغيير نام يافت .

در ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۰ براي اولين بار در استان بناي اداره كل راه وترابري پي ريزي گرديد .استان مازندران با مساحت ۳/۲۴۰۹۱ كيلومتر مربع و با ۴۶ شهرستان و ۱۵ شهر و ۴۰ بخش و ۱۰۶ دهستان ،۴۶/۱ درصد از كل مساحت كشور راه دارا مي باشد . شبكه راههاي استان مازندران به دليل واقع شدن در مسير ترانزيتي آسياي ميانه وجود بنادر و در حاشيه جنوبي شمال غرب به شمال شرق كشور و مسير تهران _مشهد به ويژه پتانسيل هاي گردشگري و استفاده از مواهب طبيعي از پرترافيك ترين راههاي كشور محسوب ميگردد. اين اداره كل وظيفه حفظ و نگهداري۵/۱۳ كيلومتر آزاد راه ۳/۴۶۶ كيلو متر بزرگراه ( چهار خطه) و ۴۱۲ كيلومتر راه روستايي شني را به عهده دارد كه اين ميزان راه در قياس با ميزان راههاي كشور ۴۸/۲ در صد از راههاي اصلي و فرعي ۹/۷ درصد از راههاي روستايي كل كشور را به خود اختصاص داده است .