01 آبان 1400

‹‹اطلاعيه››

 

ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 19/11/1394 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر در دست ساخت فاقد متقاضی، را با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجدشرایط، معرفی و اعلام مي نمايد. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 30/02/1395 با تكميل و تسليم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح زير) و ساير مدارک مورد نياز اعلامی، به نشانی قيد شده در رديف هر يك از پروژه های مورد تقاضا در ليست ذيل، مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی:

-         افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.

ب) مدارک موردنیاز:

-    ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسليم كپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روي كارت های ملی

-         ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسليم كپی آن

-         تکمیل و تسليم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذيل)

-    ارائه معرفی نامه از شركت تعاونی (پس از تاييد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مبني بر واريز وجه مورد نظر توسط متقاضي) يا خودمالك در صورت انتخاب از پروژه هاي تعاونی ها يا خودمالكين

ج) تكمیل و ارائه فرم تقاضای ثبت نام متقاضی     (فرم های انتهای صفحه)

توجه:

1. ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ذيربط از طريق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفاً پس از واريز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می شود.

2. متقاضی بايد در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانك عامل اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعلام، حسب مورد به ميزان حداقل 50% (پنجاه درصد) مبلغ تقريبی آورده نقدي را به آن حساب واريز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد. در پروژه های با پيشرفت فيزيكی بالاي 50 درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پيشرفت فيزيكی خواهد بود.

3. قيمت اعلامی تقریبی بوده وقیمت نهایی براي تسويه حساب بر اساس قيمت تمام شده ای است كه در هر مورد توسط متوليان مسكن مهر (مطابق دستورالعمل هاي مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.

 

برای دانلود لیست پروژه های مسکن فاقد متقاضی و فرم ثبت نام کلیک کنید.