06 مهر 1400

جهت ورود به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کلیک نمایید.

 

 

فهرست مناقصات و مزایدات

  عنوان  
  آگهی مزایده املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران دانلود
  آگهی مزایده واحدهای تجاری واقع در شهرستانهای بابلسر-بهشهر و نکا دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی راه روستایی محور امیر افضل-واوسر،بهسازی و آسفالت راه روستایی ول آغوز-نوکنده-نرگس زمین ساری،بهسازی و آسفالت راه روستایی ملرد سوادکوه دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی نج شهرستان نور دانلود
  آگهی مناقصه راه روستایی محسن آباد-غریب محله (قطعه 2) بهشهر دانلود
  آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی کارمزد-اسپرز شهرستان سوادکوه دانلود
  انتشار آگهی مناقصه پل پارسی سوادکوه، بهسازی و اصلاح راه فرعی بابلسر-بهنمیر (جاده نیروی هوایی) دانلود
  آگهی مناقصه تجدید راه روستایی  ول آغوز دانلود
  آگهی مناقصه راه روستایی شورکچال سوادکوه، چنس چالوس، سرتاجناسم میاندرود دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کارمزد اسپرز سوادکوه،ملرد سوادکوه، رکن کلا برج خیل سیمرغ دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی شورکچال سوادکوه، چنس چالوس، سرتاجناسم میاندرود دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه ایمن سازی محور گلوگاه-دامغان، راه روستایی نج ، راه روستایی میر افضل-واوسر دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری شهرستانهای بهشهر،نکا و بابلسر دانلود
  انتشار روزنامه ایمن سازی محور گلوگاه-دامغان دانلود
  انتشار آگهی مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا قائمشهر، پل جیسا عباس آباد، پل قادیکلا بزرگ قائمشهر،آسفالت کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار آگهی مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا و پل قادیکلا قائمشهر، پل جیسا عباس آباد،پل بلیران آمل، کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کارمزد اسپرز سوادکوه،ملرد سوادکوه، رکن کلا برج خیل سیمرغ دانلود
  انتشار روزنامه تجدید دوم مشارکت در ساخت دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی کنتا ساری دانلود
  انتشار روزنامه تجدید هفتم راه روستایی کارمزد دانلود
  انتشار روزنامه تجدید  راه روستایی کنتا ساری دانلود
  انتشار روزنامه  راه روستایی تنگه آذری شهرستان سوادکوه دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه پل پارسی سوادکوه دانلود
  انتشار روزنامه  اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج پارک موزه دفاع مقدس ساری دانلود
  انتشار روزنامه راه روستایی محسن آباد-غریب محله (قطعه 3) دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه آسفالت سه راهی میارکلا،پل کاسگر کلا و پل قادیکلا قائمشهر، پل جیسا ،پل بلیران ،کوتنا به شهرک یثرب دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه  بهسازی و اصلاح راه فرعی بابلسر-بهنمیر (جاده نیروی هوایی)، راه روستایی واوسر،راه روستایی نج دانلود
  آگهی تجدید مزایده واحدهای تجاری در شهرهای بهشهر و بابلسر دانلود
  انتشار روزنامه تجدید راه روستایی کنتا ساری، تنگه آذری ، چنس چالوس دانلود
  انتشار آگهی مناقصه تکمیل مجتمع اداری سوادکوه شمالی شیرگاه دانلود
  انتشار آگهی مناقصه پل رودخانه تلار (تقاطع سوخته کلا-ملک کلا) دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج پارک موزه دفاع مقدس ساری، راه روستایی رکن کلا-برج خیل سیمرغ، راه روستایی شورکچال سوادکوه دانلود
  انتشار آگهی مناقصه پل سنگتاب و پل تالارپشت علیا قائمشهر، راه روستایی گلجاری ساری دانلود
  انتشار آگهی مناقصه همراه با ارزیابی  زیرگذر زوات چالوس و بهسازی و آسفالت محور گلوگاه دامغان دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه پلهای بلیران، قادیکلا،کاسگرکلا،جیسا دانیال و راه روستایی میرافضل-واوسر، کوتنا-شهرک یثرب، محسن آباد-غریب محله 3، بهسازی بهنمیر-بابلسر(جاده نیروی هوایی) دانلود
  انتشار آگهی مناقصه راه روستایی فیروزکلای سفلی نوشهر، راه روستایی پچت نکا دانلود
  انتشار آگهی  مناقصه ایمن سازی محور بهشهر-زاغمرز دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه راه روستایی نج دانلود
  آگهی  مزایده واحدهای تجاری بابلسر و زمین رامسر دانلود
  انتشار آگهی مناقصه محوطه سازی میارکلا دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه تکمیل مجتمع اداری سوادکوه شمالی شیرگاه و راه روستایی تنگه آذری سوادکوه، پل رودخانه تلار دانلود
  انتشار آگهی مناقصه راه روستایی لاکتراش نکا و ارطه قائمشهر دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه بهنمیر-بابلسر (جاده نیرو هوایی)، پچت نکا،پل قادیکلا،کوتنا،پل کاسگرکلا، رکن کلا، فیروزکلا،نج،بهشهر-زاغمرز دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه پلهای بلیران آمل،سنگتاب قائمشهر دانلود
  انتشار آگهی مناقصه راههای روستایی سیاوشکلا-بالاده ساری، سوچلما-ارم نکاو کارنام ساری دانلود
  انتشار آگهی مناقصه دیوار حفاظتی مسکن مهر شیرگاه،راه دسترسی مسکن مهر پلیم کتی بهشهر دانلود
  انتشار آگهی مناقصه احداث رادیه و برید تکمیل پل سنگتاب واقع در محور قائمشهر-کیاکلا  دانلود
  انتشار آگهی تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیرو هوایی (باند جنوبی) دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه همراه با ارزیابی تعریض،بهسازی  و آسفالت محور جویبار-کیاکلا 99 دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه رمپ و لوپ دفاع مقدس، پل بلیران آمل 99 دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه همراه با ارزیابی عملیات بهسازی و آسفالت محور گلوگاه-دامغان 99 دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه راه روستایی گردشگری الندان 99 دانلود
  انتشار آگهی تکمیل احداث تقاطع سنگتراشان دانلود
  انتشار آگهی اصلاحیه مناقصه تقاطع سنگتراشان دانلود
  انتشار آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت سوچلما-ارم نکا و پچت نکا دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه رمپ و لوپ پارک موزه دفاع مقدس ساری 99 دانلود
  آگهی مزایده زمین رامسر دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیروی هوایی (باند جنوبی) و راه روستایی گردشگری الندان 99 دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه همراه با ارزیابی عملیات بهسازی و آسفالت محور گلوگاه-دامغان و محور جویبار-کیاکلا 99 دانلود
  انتشار آگهی مناقصه بهسازی و آسفالت سوچلما-ارم نکا و پچت نکا دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر  99 دانلود
  انتشار آگهی مناقصه راه دسترسی مسکن مهر پیلم کتی دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیرو هوایی (باند جنوبی) دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه همراه با ارزیابی محور جویبار-کیاکلا  دانلود
  آگهی مزایده املاک اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران دانلود
  انتشار آگهی مناقصه دیوار حفاظتی مسکن مهر شیرگاه دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری چالوس دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر دانلود
  انتشار روزنامه  مناقصه عملیات بهسازی و آسفالت محور گلوگاه-دامغان و رمپ و لوپ پارک موزه دفاع مقدس دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه راه دسترسی مسکن مهر پلیم کتی بهشهر دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه دیوار حفاظتی مسکن مهر شیرگاه دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیروی هوایی (باند جنوبی) دانلود
  آگهی مزایده مجتمع ورزشی مامطیر بابل دانلود
  انتشار آگهی مناقصه آماده سازی مسکن مهر میارکلا دانلود
  آگهی مزایده چهار خانه سازمانی نکا دانلود
  آگهی مزایده خانه سازمانی بهشهر دانلود
  آگهی مزایده ده خانه سازمانی بهشهر دانلود
  آگهی مزایده خانه سازمانی نکا دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر (تعریض و بهسازی محور بهنمیر-کیاکلا)   دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه عملیات بهسازی و آسفالت محور گلوگاه-دامغان دانلود
  آگهی  مزایده خانه سازمانی شهرستان بهشهر دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه احداث خانه محله نکا دانلود
  انتشار روزنامه تجدید چهارم مناقصه تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیروی هوایی (باند جنوبی) دانلود
  آگهی مزایده خانه سازمانی 8 واحدی بهشهر دانلود
  انتشار روزنامه تجدید سوم مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر  دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه زیرسازی و روسازی محور قدیم آمل-بابل (احمدچاله پی) و تهیه و نصب نیوجرسی احمدچاله پی دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر دانلود
  انتشار آگهی مناقصه مقاوم سازی (بهسازی لرزه ای) مجتمع فرهنگی رامسر دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه نیوجرسی احمدچاله پی دانلود
  انتشار روزنامه تجدید دوم مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر دانلود
  انتشار آگهی مناقصه تکمیل آماده سازی مسکن مهر نکا دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش زمین بلوار منفرد آمل دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه بهسازی لرزه ای مجتمع فرهنگی رامسر دانلود
  انتشار روزنامه مناقصه تکمیل پل عبدالله آباد محور نور-چمستان-آمل و بهسازی و آسفالت محور جویبار-کیاکلا (محدوده فوتم) دانلود
  آگهی مزایده زمین واقع در بلوار منفرد آمل دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش واحد تجاری و پارکینگ های مجتمع تجاری الهیه ساری دانلود
  آگهی مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 84 دانلود
  انتشار آگهی مناقصه تعریض و بهسازی محور بابل-شیرگاه دانلود
  انتشار آگهی منقصه همراه با ارزیابی تکمیل پل فرح آباد-گهرباران دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه تهیه، حمل و نصب و اجرای نیوجرسی بلوک مفصل دار جاده قدیم آمل-بابل (احمدچاله پی) دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه تکمیل آماده سازی مسکن مهر نکا دانلود
  انتشار روزنامه تجدید مناقصه تکمیل پل عبدالله آباد محور نور-چمستان-آمل و بهسازی و آسفالت محور جویبار-کیاکلا (محدوده فوتم) دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در بلوار منفرد شهرستان آمل دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش 2 قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری مسکونی واقع در رینه شهرستان آمل دانلود
  انتشار آگهی مناقصه تکمیل ساختمان بخشداری دشت سر آمل دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش خودرو پژو 405 دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی بایجان آمل دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه نیوجرسی بابل آمل (احمدچاله پی) و تعریض و بهسازی محور بابل شیرگاه دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه همراه با ارزیابی تکمیل پل فرح آباد دانلود
  انتشار آگهی تجدید مناقصه احداث باند دوم قائمشهر-کیاکلا-بهنمیر دانلود
  انتشار آگهی مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی با بنای احداثی( خانه سازمانی ) بابل دانلود
  انتشار روزنامه تجدید نیوجرسی شرق، نکا نیروگاه، بهنمیر-سیمرغ،باند دوم بهشهر-امیرآباد،شیرمحله دانلود
  انتشار روزنامه نیوجرسی شرق استان دانلود
  انتشار روزنامه اجرای آسفالت سرخرود دانلود
  انتشار روزنامه تکمیل پل رودخانه ای عبدالله آباد در محور نور-چمستان-آمل دانلود
  انتشار روزنامه تجدید دوم نکا نیروگاه، باند دوم بهشهر-امیرآباد دانلود