01 آبان 1400

‹‹اطلاعيه››

ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 19/11/1394 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر در دست ساخت فاقد متقاضی، را با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجد شرایط، معرفي و اعلام می نمايد. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند با تكميل و تسليم فرم تقاضای ثبت نام و ساير مدارک مورد نياز اعلامی، به نشانی قيد شده در رديف هر يك از پروژه های مورد تقاضا در ليست ذيل، مراجعه نمایند.

مدارک موردنیاز:

  • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی، تسليم كپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روی كارت های ملی
  • ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسليم كپی آن
  • تکمیل و تسليم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذيل)
  • ارائه معرفي نامه از شركت تعاونی (پس از تاييد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مبنی بر واريز وجه مورد نظر توسط متقاضی) يا خودمالك در صورت انتخاب از پروژه های تعاونی ها يا خودمالكين
  • تکمیل و ارائه فرم تقاضای ثبت نام متقاضی

 

توجه:

1. ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ذيربط از طريق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفاً پس از واريز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب مي شود.

2. متقاضی پروژه های تفاهم نامه سه جانبه بايد در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانك عامل اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعلام، حسب مورد به ميزان حداقل 50% (پنجاه درصد) مبلغ تقريبی آورده نقدي را به آن حساب واريز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نمايد. در پروژه هاي با پيشرفت فيزيكی بالاي 50 درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پيشرفت فيزيكی خواهد بود.

3. قيمت اعلامی تقریبی بوده و قیمت نهایی براي تسويه حساب بر اساس قيمت تمام شده ای است كه در هر مورد توسط متوليان مسكن مهر (مطابق دستورالعمل هاي مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.

برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمائید :

پروژه های مسکن مهر فاقد متقاضی - تفاهم نامه سه جانبه و اجاره داری 99 ساله

فرم تقاضای ثبت نام در پروژه