01 آبان 1400
 

دسترسی آزاد به اطلاعات

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات عمومی تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند. از این رو وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیرمجموعه آن خود را مکلف می دانند تا تمامی اطلاعات (غیر از اطلاعات محرمانه) را در اختیار شهروندان قرار دهند. شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، نوع اطلاعات درخواستی خود به همراه سازمان مربوطه (در صورت اطلاع) را وارد نمایند.

همچنین می توانید به سامانه های زیر جهت دسترسی به اطلاعات مراجعه نمایید:

                                                                                                     برای ثبت درخواست کلیک نمائید.