06 مهر 1400
   

سید محمد نظری

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران

شماره تماس : 33362055-011

 

 

                                                                          
 

سید هاشم حسینی

 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شماره تماس : 33362055-011

 

 

 

 

     
   

سید عباس رهگشای

 معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

شماره تماس : 33362055-011

 

     
 

سهراب طور

 معاونت مهندسی و ساخت

شماره تماس : 33362055-011

 

     
 

رستمعلی پاکدامن

 معاونت شهرسازی و معماری

شماره تماس : 33362055-011

 

     
 

جابر حسن زاده

سرپرست معاونت املاک و حقوقی

شماره تماس : 33362055-011