01 آبان 1400

بانک جامع اطلاعات نماز اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

           اعضای شورای نماز اداره کل راه و شهرسازی مازندران

           تکمیل و بروز رسانی اطلاعات جامع نماز دستگاه

           جمع آوری و تحلیل های نیازهای مخاطبین دستگاه (عام، خاص)  در خصوص نماز