06 مهر 1400

شرح وظایف اداره املاک، بانک زمین و حفاظت از اراضی:

 • شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .
 • شناسايي اراضي ملكي قطعي اداره كل .
 • استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .
 • استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .
 • انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت و درج اطلاعات آن در بانك زمين و دفاتر مالي .
 • انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده و اخذ سند مالكيت اراضي مذكور .
 • انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده و رفع نواقص مشخصات املاك .
 • انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط .
 • تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز و پاسخ به سؤالات و رفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر .
 • اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت در آمده به حوزه مديريت مسكن و ساختمان.
 • بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط.
 • پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه .
 • پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول.
 • پيگيري امور صدور احكام كميسيون ماده 12 وابلاغ نظريه كميسيون ديربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت .
 • اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان.
 • افراز ،تجميع، تفكيك وانجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي.
 • تشخيص وتعيين قيمت وپيگيري تامين اعتبار وپرداخت بهاي املاك مورد خريداري.
 • تعامل وهمكاري ومكاتبه با سازمانهاي بازرسي ونظارتي در بخش مربوط به املاك.
 • طبقه بندي وبايگاني اسناد ومدارك املاك دولتي ومستندات مربوطه.
 • پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ،ثبت اسناد واملاك ،شهرداري ها ،دفاتر اسناد رسمي و ...
 • تجميع وتفكيك اراضي تملكي وتمليكي اداره كل وخريد توافقي .
 • انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج" و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات.
 • تشخيص نوعيت زمين با طرح موضوع در كميسيون ماده 12.
 • تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان.
 • تهيه آلبومهاي موقعيت املاك واراضي ملكي دولت.
 • انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .
 •  استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .
 • انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت.
 • انتخاب مؤسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد.
 • تأمين اعتبار نگهداري از اراضي.
 • نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي .
 • بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .
 • همكاري و هماهنگي با محاكم قضائي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي ، واگذاري و رفع تصرفات جهت انجام اقدامات لازم .
 • پيگيري وانجام ساير امور مربوط به حفاظت ونگهداري از اراضي.

ظرح وظایف اداره امور حقوقی و دعاوی :

 •  طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .
 • تنظيم برنامه‌كار وكلا، دعاوي و ارجاع كار به آنها ، تهيه اظهار نامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگوئي به آنها .
 • بررسي و اظهارنظر و پاسخگوئي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از سايرواحدهاي اداره كل و استان .
 • پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور وتنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .
 • پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان وشهرهاي مربوطه .
 • رسيدگي و اظهار نظرنسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقي وقضايي در وصول مطالبات ريالي وايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .
 • انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني.
 • انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي و واحدهاي مسكوني .
 • انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين ومقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط.
 • در خواست ارجاع امركارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
 • تهيه مشخصات كليه اراضي واگذاريا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين .
 • انجام اقدامات لازم به منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه .
 • بازرسي موارد تصرفات غير قانوني در اراضي در اختيار اداره كل وانجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف .
 • پيگيري خلع يد ورفع تصرف از اراضي واملاك مورد تصرف غير قانوني وغير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي
 • اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني ، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوط و واريز به حساب خزانه.
 • ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراي برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف  مي گردند .
 • بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده ، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي .
 • تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع  مسئولين ذيربط.

شرح وظایف اداره واگذاری:

 • بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي‌كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشد و تنظيم آنها پس از تائيد مسئولان ذيربط .
 • اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانت نامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستورآزاد كردن ضمانت نامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .
 • انجام كليه امور مربوط به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از:

                   -تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري

                   - تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده     

                   -امور مربوط به ارزيابي وقيمت گذاري اراضي ،تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري‌هاي قبلي وپاسخگويي به استعلامات مرتبط با آن .

                   -پاسخگويي به اشخاص حقيقي وحقوقي مرتبط با واگذاري اراضي .

                   -بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حد نصاب مقرر در قانون ومالكيني كه زمين آنان موات تشخيص شده است .