06 مهر 1400

شرح وظایف  اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری:

 • نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور.
 • بررسي و تدوين سياستهاي مربوطه درخصوص تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري واقدام در جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي ،تاريخي و طبيعي و توانمند سازي بافتهاي حاشيه‌اي و بافتهاي فرسوده .
 • ايجاد هماهنگیهاي لازم بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم نامه های همکاری.
 • ایجاد تعامل بین ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری  با حوزه ستاد وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، سند ملی
 •  توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمي.
 • بستر سازی، اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 • تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری  با همکاری ستاد وزارتخانه و پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه .
 • انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت براجرا.

شرح وظایف اداره مطالعات اقتصاد مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری:

 •  جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.
 • گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .
 • نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن و زمين .
 • بررسي وارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه .
 • بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع و مديريت اعتبارات و منابع مربوط به برنامه هاي تأمين و توسعه زمين و مسكن و ارائه گزارش عملكرد به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه.
 • بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان و نيروي انساني شاغل در اين بخش در استان و نيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.
 • برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .
 • مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .
 • برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .
 • برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.
 • انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف محوله در قالب طرح‌های پژوهشی،  مستندسازی و ارزیابی اقدامات و تغییرات و تحولات مربوط به اين حوزه.
 • مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين فن‌آوريهاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي ) .
 • مطالعه و تهيه‌ طرحهاي بازآفريني شهري با انجام بازديدهاي محلي به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرحها و همكاري در ارزيابي مستمر طرحها.
 • مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط در جلسات نظارتي.
 • ارتباط‌ و تبادل اطلاعات بادانشگاهها و مجامع علمي و پژوهشي ،تخصصي ،صنفي به منظور هماهنگي واستفاده بهينه از دانش وتجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.
 • نظارت بر امر آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحقق  معماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري .
 • ارائه‌ ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

شرح وظایف اداره تشکلهای حرفه ای و بازآفرینی شهری:

 • شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو در بافتهای هدف و تعریف و
 • راه اندازی کمیته راهبری و هدایت.
 • تشکیل كميسيون سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی .
 • تشكيل و اداره كميسيونهاي باز آفريني شهري به منظور تعيين اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط .
 • مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).
 • مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.
 • تهیه و انتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهای  زيرمجموعه در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در استان.
 • ترویج و بسط اندیشه‌ بازآفرینی پایدار شهری در تشكلها در حوزه استاني.
 • برنامه ريزي جهت شناسايي و مستند سازي بافت هاي واجد ارزش تاريخي و استخراج آموزه هاي كاربردي جهت تداوم هويت تاريخي شهر در بافت هاي شهري معاصر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ريزي جهت صيانت و حفاظت از بافت هاي تاريخي در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري،
 • پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر تهيه پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري در بافت هاي تاريخي متناسب با هويت تاريخي بافت و رعايت حقوق ساكنين با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ريزي جهت حذف عوامل مخل در تعامل پوياي بافت هاي تاريخي و معاصر با تأكيد بر حفظ هويت تاريخي شهر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر تهيه طرح هاي بهسازي ، نوسازي و بازسازي و مرمت بافت هاي شهري و طرح هاي آماده سازي كه واجد ارزش خاص تاريخي يا طراحي شهري باشند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

شرح وظایف اداره هماهنگی و امور اجرایی:

 • هماهنگي و اجراي طرحهاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي و جديد در سطح استان، طرحهاي جزييات شهري ، مجموعه‌هاي ساختماني ، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.
 • نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامهریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.
 • پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه  ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)
 • همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژههای مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.
 • شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.
 • نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژهها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.
 • نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل اداره كل و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.
 • نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.
 • نظارت و رسیدگی بر نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژههای یادشده میگردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.
 • تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.
 • نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.
 • تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژهها و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.
 • شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.