01 آبان 1400

شرح وظایف اداره فنی و امور مهندسان مشاور:

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .
 • جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور .
 • بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق .
 • تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها .
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور .

ظرح وظایف اداره نظارت بر ساخت راهها:

 • نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راهها با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي .
 • رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
 • رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
 •  اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 • تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راهها و بهسازي راه و شركت در آنها .
 • نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
 • رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
 • اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
 • مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا .
 • تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه ها .
 • مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط . 
 • انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني .
 • تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و
 • خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .
 • انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
 • نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي
 •  جاده ها .

شرح وظایف اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی:

 • نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
 •  رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
 •  رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
 •  اظهارنظر درمورد آماده بودن عمليات مورد پيمان  جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 •  تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي  اصلي و روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها .
 •  نظارت بركار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
 •  رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
 •  اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مافوق .
 •  مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.

شرح وظایف اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی:

 •  ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.
 • نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.
 • انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.
 • بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.
 • بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
 • بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .
 • نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
 • انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .
 • پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .
 • رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .
 • شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
 • بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .
 • تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .