06 مهر 1400

صورتجلسات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

 

ردیف عنوان مصوبه مصوبه
1 مصوبه کارگروه مورخ 98/2/11 دانلود
2 مصوبه کارگروه مورخ 98/3/8 دانلود
3 مصوبه کارگروه مورخ 98/4/15 دانلود
4 مصوبه کارگروه مورخ 98/6/13 دانلود
5 مصوبه کارگروه مورخ 98/7/21 دانلود
6 مصوبه کارگروه مورخ 98/9/6 دانلود
7 مصوبه کارگروه مورخ 98/10/4 دانلود