21 فروردین 1399

صورتجلسات کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

 

ردیف عنوان مصوبه مصوبه
1 مصوبه کارگروه مورخ 98/2/11 دانلود
2 مصوبه کارگروه مورخ 98/3/8 دانلود