06 مهر 1400
Loading
  • خیلی راضی راضی نسبتا راضی ناراضی
    1-آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
    2-نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است ؟
    3-آيا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟